آخرین خبرها

اربعین حسینی (ع)

اربعین 0 310x165 - اربعین حسینی (ع)

بــاز دگر بـاره رســیــد اربـعـیــن جوش زند خـون حـسـیـن از زمیــن شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن جــان جــهــان بـــاد فدای حـسین امام صادق(ع): آسمان چهل روز در عزای حسین(ع) گریست. اربعین حسینی برشما تسلیت باد.

بیشتر بخوانید »